TEL-AVIV2

לגור בתל אביב – ספר העיצוב של אורלי רובינזון וצילה ירון